ในวันที่ 2 มกราคม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังานทางเลือก (ศลพ.) ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีและอวยพรปีใหม่แด่ รศ.ดรทศวรรษ สีตะวัน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
และ รศ.ดรทศวรรษ สีตะวันพร้อมทั้งคณะนักวิจัยยังได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีและอวยพรปีใหม่แด่ ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดร.มาลี ศรีพรหม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.สุวิทย์ จักษุจินดา

Similar Posts