“Production, Evaluation, and Application of Thermoelectric Modules” Workshop

"Production, evaluation, and application of thermoelectric modules" Workshop คำชื้แจง: ✎ ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ National Institute of Advanced Industrial...

นักวิจัย ศลพ.เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565

ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมพาพันธ์. 2565 นักวิจัย ศลพ. ดร. ครรชิต สิงห์สุข และนายนัทที โคตรทุมมี พร้อมกับ ศาสตราจารย์ ดร. ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม...

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ : KM ตอบโจทย์ประเทศ

Facebook icon@ceae.snruLINE icon@CEAE Official

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

Facebook icon@ceae.snruLINE icon@CEAE Official

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านสังคมและความมั่นคงด้านสังคมและความมั่นคง

Facebook icon@ceae.snruLINE icon@CEAE Official

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

Facebook icon@ceae.snruLINE icon@CEAE Official

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานวิชาการ

Facebook icon@ceae.snruLINE icon@CEAE Official

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร และด้านสัตว์เศรษฐกิจ

Facebook icon@ceae.snruLINE icon@CEAE Official

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Facebook icon@ceae.snruLINE icon@CEAE Official

การประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2564 (The 2021 National RGJ and RRI Conference) ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนไทยโดยคนวิจัยกับโจทย์ท้าทายในยุควิถีใหม่”

Facebook icon@ceae.snruLINE icon@CEAE Official