ขอเชิญร่วมส่งนวัตกรรมเข้าประกวด ISDA2024

การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2567
Innovation for Sustainable Local Development Award 2024

  

⏰ ปิดรับลงทะเบียน 21 กรกฎาคม 2567
📅 จัดประกวดในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567
🏢 สถานที่: ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายชื่อนวัตกรรม


หัวข้อการประกวดนวัตกรรม


ระดับชั้นการประกวดนวัตกรรม
          ระดับชั้นการการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่ 1) ระดับมัธยมศึกษาและ 2) ระดับอุดมศึกษา โดยแต่
ละทีมประกอบด้วยนักเรียนจำนวนไม่เกิน 3 คนและอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 คน ซึ่งนักเรียนผู้นำเสนอ
ผลงาน ต้องมีชื่อและผ่าน “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
พลังงานทางเลือก ปี 2567”
มาแล้วเท่านั้น และนักเรียน 1 คนสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 1
ผลงาน โดยอาจารย์ผู้ดูแลสามารถควบคุมนักเรียนผู้นำเสนอผลงานไม่จำกัดชิ้นงาน
          เงื่อนไขการส่งผลงาน
          1) ไม่เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการลอกเลียนแบบผู้อื่นถ้าเป็นนวัตกรรมที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอด
ต้องมีการระบุแหล่งที่มาของนวัตกรรมเดิม
          2) ข้อมูลและรูปภาพที่นำมาประกอบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจนในกรณี
ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ คณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
          3) ไม่เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ
          4) นวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวดนวัตกรรม ได้แก่
                   4.1. ด้านการเกษตร
                   4.2 ด้านอาหาร
                   4.3 ด้านพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพ
                   4.4 ด้านการท่องเที่ยว
                   4.5 ด้านสุขภาพและการแพทย์


หมายเหตุ :
          1. ในกรณีที่ตรวจพบว่านวัตกรรมใดไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันหรือ
ยกเลิกรางวัล
          2. รางวัลระดับชาติหมายถึงรางวัลซึ่งได้รับจากงานประกวดที่มีหรือที่จัดโดยองค์กรของรัฐเช่น
กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งที่จัดโดยสมาคมต่างๆ ที่ เปิดรับสมัครโครงงานจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

ทีมที่ประสงค์จะส่งนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2566 เข้าประกวดจะต้องลงทะเบียน
ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น พร้อมแนบข้อเสนอนวัตกรรม เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ดังต่อไปนี้
     ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม (ลงทะเบียนแบบออนไลน์เท่านั้น ตามเอกสารหน้าที่ 7)
     แนบข้อเสนอนวัตกรรม (แนบไฟล์ word นามสกุล .doc หรือ .docx ในหน้าที่ 8) ประกอบไปด้วย
          1. หัวข้อที่เข้าร่วม
          2. ชื่อการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2566
          3. คณะผู้จัดทำนวัตกรรม – รายชื่ออาจารย์และนักเรียน
          4. ที่มาและความสำคัญของการทำนวัตกรรม
          5. วัตถุประสงค์ในการทำนวัตกรรม
          6. หลักการหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำนวัตกรรม
          7. การออกแบบนวัตกรรมแบ่งออกเป็น
                   7.1 ภาพร่างหรือแผนผังแสดงลักษณะของนวัตกรรม
                   7.2 อธิบายการทำงานของนวัตกรรม
     8. จุดเด่นหรือความคิดสร้างสรรค์
     9. ประโยชน์และแนวทางการนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้

การทำนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเป็นการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนบนพื้นฐานของ
กระบวนการออกแบบ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทำนวัตกรรม

รายละเอียดในขั้นตอนการทำนวัตกรรม เป็นดังนี้

1. ระบุปัญหา (Problem Identification)     ทำความเข้าใจปัญหาที่ต้องการแก้ไข วิเคราะห์ปัญหาโดยหาเงื่อนไขหรือข้อจำกัดของสถานการณ์นั้นเพื่อกำหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการในการแก้ปัญหา

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Related Information Search)     ตรวจสอบแนวทางการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ถึงข้อดีและข้อจำกัดในการทำนวัตกรรม โดยการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design)     เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบนวัตกรรมหรือวิธีการในการแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงทรัพยากร ข้อจำกัดและเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่กำหนด

4. วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development)     เป็นการกำหนดลำดับขั้นตอนของการสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการ แล้วลงมือสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนาวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาจากนวัตกรรม (Testing, Evaluation and
Design Improvement)
     เป็นการทดสอบและประเมินการใช้งานของนวัตกรรมหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด

6. นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาจากนวัตกรรม (Presentation)           เป็นการนำเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาของการสร้างนวัตกรรมหรือการพัฒนาวิธีการ ให้ผู้อื่นเข้าใจและได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป

* การแสดงผลงานด้วยแผ่นนำเสนอนวัตกรรม

     แผ่นนำเสนอโครงงานเป็นกระดาษไวนิลหรืออื่น ๆ ขนาด A0 หรือประมาณ 80 x 120 cm2 จำนวน 1
แผ่นและควรมีข้อความเนื้อหาประกอบแผ่นนำเสนอโครงงานที่สำคัญดังนี้      
     1). หัวข้อที่เข้าร่วม   
     2). ชื่อโรงเรียน       
     3). ชื่อนวัตกรรม     
     4). ชื่อคณะผู้ทำนวัตกรรม              
     5). บทคัดย่อ
     6). วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม
     7). สรุปแนวคิดที่ใช้ในการทำนวัตกรรม (ผังหรือตาราง) 
     8). วิธีการทำงานของนวัตกรรม        
     9). สรุปผลการดำเนินงาน    
* นวัตกรรมต้องสามารถทำงานได้จริง ในกรณีที่นวัตกรรมเป็นแบบจำลอง ต้องสามารถแสดงการ
     ทำงานและสามารถอธิบายถึงมาตราส่วนเพื่อการพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนที่นำไปใช้งานจริงได้ โดยไม่กำหนดขนาดของนวัตกรรม

* นำเสนอนวัตกรรม นำเสนอนวัตกรรมโดยนำนวัตกรรมจริงหรือ แบบจำลองนวัตกรรม (พร้อม

     วีดีโอประกอบ) นำเสนอต่อกรรมการ ณ สถานที่จัดการประกวด

* คณะกรรมการ

     ประกอบไปด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยหรือนักวิชาการ จำนวน 5 คน คณะกรรมการจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดของแต่ละระดับชั้นเพื่อรับรางวัลตามที่กำหนดหากทีมใดมีคะแนนรวมเท่ากันให้ยึดถือคำตัดสินของคณะกรรมการ U ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

      ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก Tel/Fax: 042-744319 , E-mail: ceae@snru.ac.th
Website: https://ceae.snru.ac.th/ISDA2023
ผู้ประสานงาน: นัทที โคตรทุมมี  (0825939599)


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า