นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในงาน The 48th Genava International Exhibition of Inventions ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 ทั้งสิ้น 128 ผลงานของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยจาก 38 หน่วยงาน โดยมีนวัตกรรมของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานดังกล่าว ประกอบด้วย รถเข็นสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์แบบมัลติฟังก์ชัน เครื่องอบอเนกประสงค์พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้ เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกเคลื่อนที่ได้ใช้พลังงานความร้อนแบบไฮบริด ซึ่งเป็นผลงานจากการบูรณาการองค์ความรู้ของนักวิจัยดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ก้องภพ ชาอามาตย์
ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จีบแก้ว
คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.ครรชิต สิงห์สุข
นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน
นายพงศกกร ทองพันธ์ุ

Similar Posts