รายละเอียด

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ขอเชิญนักศึกษา SNRU ส่งประกวดผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากการวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอเชิญนักศึกษา SNRU ส่งประกวดผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากการวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รายละเอียด
https://rdi.snru.ac.th/science-park-award2023

Similar Posts