ประกาศรายชื่อผู้สมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริกฯ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก ในหัวข้อ“การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น” ระดับประเทศ ปี 2559

*ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 15:50 น.

ลำดับ ชื่อโรงเรียน (ชื่อทีม) ชื่อ-สกุล ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
1 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. นางธิดารัตน์  โคตรโยธี

2. นายรติพงษ์  ดีผาง

3. นายศิริศักดิ์  ทุ่มเท

โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์

เลขที่ 82 หมู่ 5 ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม, 48000

2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายเวชยันต์  ศรีชัย

2. นายคนเดช  วงษาโท

3. นายณัฐวัตร  แขวนสันเทียะ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิ 36000

3 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายรังสรรค์  วงศ์ษา

2. นางสาวประกายเดือน  กินนะสี

3. นางสาวประกายดาว  กินนะสี

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

137 หมู่ที่ 1 ต.หนองหลวง

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

4 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. นายไพรวัลย์  แวววงค์

2. นายยสุตมา  จันทะรส

3. นายอดิพงษ์  จันทรไทย

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

137 หมู่ที่ 1 ต.หนองหลวง

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

5 โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายบุญเรือง  เสนาะศัพย์

2. นายศตนันทน์  สีหะวงษ์

3. นายคุณากร  หนูมา

โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

6 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 1. นายบุญรัตน์  สุนันธรรม

2. นายทนงศักดิ์  ริภา

3. นายวุฒิพงษ์  วะเกิดเป้ง

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม

ต.บะฮี อ.พรรณานิคม

จ.สกลนคร 47130

7 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย 1. นายสงกรานต์  บุตตะวงค์

2. นายชัยชาญ  คำดวง

3. นางสาวอณัญญาภรณ์  ไกรรัตน์

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย129 ถนนห้วยพอด-ภูบ่อบิด

ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

8 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย

 

1. นางสาวปัฐมาพร  สุราสา

2. นายฐานทัพ  ทับสีแก้ว

3. สุภาภรณ์  ภาคชัย

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย129 ถนนห้วยพอด-ภูบ่อบิด

ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

9 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย 1. นายณรงค์ศักดิ์  แสงขาว

2. นายพลวัฒน์  สังขะรมย์

3. นายศรันย์  คำพล

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย129 ถนนห้วยพอด-ภูบ่อบิด

ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110

10 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวภานุมาศ  บุญสมร

2. นายอัษฎาวุฒิ  สิงห์เผ่น

3. นายรัชพล  สุจริต

โรงเรียนพรเจริญวิทยา

179 หมู่ 6 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

11 โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายทรงศักดิ์ สิงหนสาย

2. นายจุลจักร  เทพอำ

3. นายศิริวัฒน์  รักบุญ

โรงเรียนพรเจริญวิทยา

179 หมู่ 6 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

12 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางสาววิไลลักษณ์  ดุระนิกร

2. นายวุฒิชัย  ภูเวียง

3. นายอมรเทพ  ลาดจันทึก

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

148 ม.6 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง

จ.บุรีรัมย์ 31190

13 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางสาววิไลลักษณ์  ดุระนิกร

2. นายวิทยา  ปักเคธาติ

3. นายสุกฤษฎิ์  มะลัยโคตร

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

148 ม.6 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง

จ.บุรีรัมย์ 31190

14 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางหทัยกาญจน์  ยานสว่าง

2. นายวัชรินทร์  เลี่ยมทา

3. นายฌานนท์  บุตรพันธ์

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา

148 ม.6 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง

จ.บุรีรัมย์ 31190

15 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายสันติ  อินแสงแวง

2. นายภูผา  ประสงค์

3. นางสาวปพัชติญา  ราชปัญญา

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 34

ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

16 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกวีชัย  จำปา

2. นายภูวดล  เกือสีโท

3. นางสาวรันยุภา  สิงห์เสือ

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 34

ถ.ศาลากลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

17 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 1. นายเสกสรรค์  ผูพงษ์

2. นายศักดิธัช  มหาวงค์

3. นายกิตติผล  โคทังคะ

โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม

129 หมู่ 1 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

18 โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม 1. นายอภิรักขภูมิ  ยันตะบุศย์

2. นายชิษนุพงศ์  มหาวงค์

3. นายอนุชา  มหาวงค์

โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม

129 หมู่ 1 ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

19 โรงเรียนกู่สวงแตงพิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  สมานมิตร

2. นายชัชพงษ์  พึ่งน้ำ

3. นายสร้อยเพชร  รัตฺจันทา

โรงเรียนกู่สวงแตงพิทยาคม

116 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120

20 โรงเรียนกู่สวงแตงพิทยาคม 1. นายวงศ์วิสันต์  ดุระนิกร

2. นายจักรพรรณ  แสงสุข

3. นายศุภชัย  สุวรรณแสวง

โรงเรียนกู่สวงแตงพิทยาคม

116 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120

21 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางไฝคำ  เผือดผุด

2. นางสาวชลิตา  แสนโบราณ

3. นายอัจฉริยะ  ผลโยน

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

181 หมู่ที่ 13 ต.เรณู อ.เรณูนคร

จ.นครพนม 48170

22 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางไฝคำ  เผือดผุด

2. นายอนุชา  ภูถุ

3. นางสาวนุชรินทร์  พลชา

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

181 หมู่ที่ 13 ต.เรณู อ.เรณูนคร

จ.นครพนม 48170

23 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 1. นางสาวพิชญภัค  สมปัญญา

2. นายธนพล  ทนธรรมวงศ์

3. นางสาวอรปรียา  คงเคน

โรงเรียนพะทายพิทยาคม

ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จฬนครพนม 48120

24 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. นางสาวอาทิตยา  สายตา

2. นายนิติพงษ์  พรมน้อย

3. นางสาวปัญญาภรณ์  บุญเรือง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 121

หมู่ที่ 12 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน

อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

25 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวพัสรา  ข้ามมา

2. นายวัฒนชัย  ผาหผาด

3. นางสาวณัฐริกา  หารโคตร

โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม 48000

26 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวพัสรา  ข้ามมา

2. นายโรจนศักดิ์  สีสอง

3. นางสาวอัญมณี  เกตุไกร

โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม 48000

27 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นางสาวพัสรา  ข้ามมา

2. นางสาวจิตสุภา  พลจันทร์

3. นางสาวฉวีวรรณ์  เสนสอน

โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม 48000

28 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1. นายทวีศักดิ์  สุธรรม

2. นายเกรียรติศักดิ์  ผาอินดี

3. นายธนากร  ล้อมฤทธิ์

โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์

133 หมู่ 5 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150

29 โรงเรียนนาแกพิทยาคม 1. นางสาวจินตหรา  วงค์อุดดี

2. นางสาวอรทัย  ทองเรือง

3. นางสาวชมฤดี  ชาเครือ

โรงเรียนนาแกพิทยาคม

57 หมู่ 5 ต.นาแก อ.นาแก

จ.นครพนม 48130

30 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายสมศักดิ์  วรรณขาม

2. นายภัคพล  พงษ์พิพัฒน์

3. นายธนากร  สรสุชกุล

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์

44 หมู่ 1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ

จ.อุดรธานี 41250

31 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาววัชราภรณ์  วิเศษ

2. นางสาวภัทรสุดา  พลรัตน์

3. นางสาวชลมาศ  หินทอง

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว

จ.ยโสธร 35110

32 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาววัชราภรณ์  วิเศษ

2. นางสาวนิรัชดา  เหมือนชาติ

3. นางสาวเสาวลักษณ์  สาระวัน

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว

จ.ยโสธร 35110

33 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาววัชราภรณ์  วิเศษ

2. นายวรเลิศ  อินนันทะ

3. นายณัฐนนท์  พุธรักษ์

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว

จ.ยโสธร 35110

34 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาววัชราภรณ์  วิเศษ

2. นายธนโชคชัย  คาคง

3. นายนนทวัฒน์  น้อยโส

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

หมู่ 2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว

จ.ยโสธร 35110

35 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นายศิริยศ  รถเชษฐา

2. นางสาวสุธินี  สนลี

3. นางสาวกุลธิดา  แก้วมะ

โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ 69/2  ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
36 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายจักรายุทธ  พลทะสอน

2. นายนที  จันทร์แดง

3. นายนเรนทร์ฤทธิ์  เอกสะพัง

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

393 หมู่ 11 ต.บึงโขงหลง

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220

37 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายจักรายุทธ  พลทะสอน

2. นายอนิวัต  ภิระบรรณ์

3. นายศตกฬ  ระจันทึก

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

393 หมู่ 11 ต.บึงโขงหลง

อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220

38 โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. นางสาวจิตติรัตน์  กลยนีย์

2.

3.

โรงเรียนสว่างแดนดิน

934 หมู่ 12 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

39 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 1. นางสุวนีธร  อุปพงศ์

2. นายเดชา  คำสงค์

3. นายอภิศิทธิ์  พระกัตติยะ

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 194 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
40 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 1. นางสุวนีธร  อุปพงศ์

2. นายอัษฎา  โคตรผาบ

3. นางสาวนันธิการ  กิตติคุณ

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 194 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
41 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 1. นางสุวนีธร  อุปพงศ์

2. นายกิตติศักดิ์  อุปพงศ์

3. นางสาวชนกสุดา  ฤทธิ์ฤาชัย

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 194 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
42 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางอุไร  สีตะวัน

2. นางสาวบุษราคัม  คิดทำ

3. นางสาวณิชากร  สอนสูญ

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

43 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางอุไร  สีตะวัน

2. นางสาวกัลยรัตน์  ผาดไธสง

3. นางสาวนารีนาฏ  รันทม

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

44 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางอุไร  สีตะวัน

2. นายสรารัณย์  ช่างคำ

3. ด.ช.อติวรรษ  สีตะวัน

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

45 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายณัฐกร  นันทะแพง

2. นายธนภัทร  คะสุดใจ

3. นายภัทรพล  รอบไธสง

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

46 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายณัฐกร  นันทะแพง

2. นางสาวจินตภัฏ  สมบัติมนต์

3. นางสาวอมราวดี  วังคะฮาด

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

47 โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายนิกร  สีกวนชา

2. นางสาววรรณรัตน์  เพ็งมอ

3. นางสาวอริยาภรณ์  นามดวง

โรงเรียนขามแก่นนคร

100 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

48 โรงเรียนสกลทวาปี 1. นางรุ่งรัตน์  นนตระอุดร

2. นายณัฐชัย   ลาแสดง

3. นายปกรณ์  ไตรแก้ว

โรงเรียนสกลทวาปี

195 หมู่ 10 ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

49 โรงเรียนสกลทวาปี 1. นางรุ่งรัตน์  นนตระอุดร

2.นายอภิชัย  สิงห์สุพรรณ

3.นายวันชนะ  กงแก่นทา

โรงเรียนสกลทวาปี

195 หมู่ 10 ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

50 โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 1. นายสงกรานต์  ยืนยั่ง

2. นายสิทธิพร  ไชยพร

3. นายพิเชษฐ์  โกพลรัตน์

โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

หมู่ 9 ต.นาขาม อ.เรณูนคร

จ.นครพนม 48170

51 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม 1. นายสัญญา พลเสน

2.นายเดชณรงค์ ปัญญาวงค์

3.นายวีระชัย กอบวงค์

โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม

ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

52 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 1. นางสาวสุพิชฌาย์ วังทะพันธ์

2.นายวายุ สอนแก้ว

3.นายภูริทัต ปัดกาทุม

โรงเรียนนาดีพิทยาคม

ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120

53 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายชัยลักษณ์ เผือดผุด

2.นายรณชัย ธรรมนา

3.นายภาคภูมิ บัวจำ

โรงเรียนธาตุพนม

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48170

54 โรงเรียนธาตุพนม 1. นายชัยลักษณ์ เผือดผุด

2.นายณัฐสิทธิ์ ศรีอมรรัตน์

3.นายวิทวัส น้อยนันทะ

โรงเรียนธาตุพนม

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48170

55 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม (A) 1. นายจตุรงค เจริญรัตน์

2.นายวิชชากร โสมี

3.นายพันยธการณ์ อินแสงแวง

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม

139 หมู่ 4 ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

56 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม (B) 1. นายจตุรงค เจริญรัตน์

2.นายณัฐวุฒิ ถาลี

3.นายอัมรินทร์ คำเบ็ง

โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม

139 หมู่ 4 ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

57 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา(1) 1. นางรุ่งนภา พรหมภักดี

2.นายธีรภัฒน์ ไพคำนาม

3.นางสาวพิมผกา ใครบุตร

โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา

หมู่ 5 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270

58 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา(2) 1. นายบัญชา โยธายุทธ

2.นายศตวรรษ มณีบู่

3.นางสาวนันทิกานต์ เอมประโคน

โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา

หมู่ 5 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270

59 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา(3) 1. นางสาวปัญญารัตน์ ผุยลานวงค์

2.นายอภินันท์ ไปบน

3.นางสาวนันทิกานต์ เอมประโคน

โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา

หมู่ 5 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร 47270

60 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายสุนทร โชครื่นเริง

2.นายคงเยน มั่นคำศรี

3.นายชานน โทอิ้ง

โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

หมู่ที่ 2 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250

61 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 1. นายสุนทร โชครื่นเริง

2.นายธนกิตต์ ไกรธิราช

3.นายศุภกฤต หอมแพน

โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

หมู่ที่ 2 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า