ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสกลนคร ร่วมกับสมาคมเทอร์โมิเล็กทริกไทย และสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกมาเลเซีย ได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการเทอร์โมอิเล็กทริกระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “The 7 th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics ” SACT2022 วันที่ 7- 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงแรมภูพานเพลซ โดย ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน กล่าวต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในรูปไฮบริด

Similar Posts