สกสว. ขอเชิญร่วมงาน การจัดประชุมชี้แจงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พลาดไม่ได้กับบการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ “
และการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อดังนี้
📍แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570
📍เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
📍 การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ
📍 การจัดทําคํารับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณ
📅วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
🕑เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
📲ช่องทางการรับชม

Similar Posts