ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (ศลพ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
Center of Excellence on Alternative Energy (CEAE), Research and Development Institute, Sakon Nakhon Rajabhat University,
680 Nittayo Road, Thatcheun Chum Subdistrict,  Mueang Sakon Nakhon District, Sakon Nakhon Province, 47000, Thailand

Phones/Fax: 0-4274-4319 ( 515) หรือ (516),
Email: ceae@snru.ac.th,
Line: @CEAE Official
Facebook:https://www.facebook.com/ceae.snru/