ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา

          มุ่งเน้นงานวิจัยพลังงานทางเลือก

 

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศทางการวิจัย และนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก

 

พันธกิจ

 1. ดำเนินงานวิจัย พัฒนา เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ในด้านพลังงานทางเลือก
 2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ยอมรับในด้านพลังงานทางเลือก
 3. สนับสนุนดำเนินการเผยแพร่ องค์ความรู้ นวัตกรรม และบริการวิชาการด้านพลังงานทางเลือก
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านพลังงานทางเลือก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

อัตลักษณ์ 

          พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้ใช้ประโยชน์ได้

 

เอกลักษณ์ 

          การวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

 1. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกให้มีคุณภาพ
 2. การพัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพ
 3. การบริการวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมในระดับท้องถิ่น ชาติและนานาชาติ
 4. การสร้างเครือข่ายการวิจัยระดับท้องถิ่น ชาติและนานาชาติ

 

เป้าประสงค์  ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ดังนี้

 1. ผลงานวิจัย นวัตกรรมได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
 2. ผลงานวิจัย นวัตกรรมสามารถน าไปใช้งานได้จริง
 3. นักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. นักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีระดับต าแหน่งสูงขึ้น
 5. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น
 6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก
 7. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและนานาชาติ