ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ | VISION

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์และเชิงพานิชย์

พันธกิจ | MISSION

1. ดำเนินงานวิจัย พัฒนา เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. ดำเนินการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และบริการวิชาการด้านพลังงานทางเลือก
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านพลังงานทางเลือก
5. ต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพานิชย์

 

Copyright © 2022. All rights reserved.