บุคลากร

ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

tseetawan2016 ชื่อ-สกุล : รศ. ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน
Name :
Assoc. Prof. Dr. Tosawat Seetawan
ตำแหน่ง :
ประธานคณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
E-mail :
t_seetawan@snru.ac.th

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

turbo ชื่อ-สกุล : นายครรชิต   สิงห์สุข
Name :
Mr. Kunchit Singsoog
ตำแหน่ง :
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
E-mail : 
kunchitsingsoog@yahoo.com

รองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

teerawut ชื่อ-สกุล : นายธีรวุฒิ สำเภา
Name :
Mr. Teerawut Sumphao
ตำแหน่ง :
 รองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
E-mail :
kenig32@gmail.com

คณะกรรมการ

malee-copy-1 (2) ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.มาลี  ศรีพรหม
Name : Dr. Malee Sriprom
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : scms@snru.ac.th
sunti ชื่อ-สกุล : นายสันติ   ผิวผ่อง
Name : Mr. Sunti  Phewphong
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : sunti-sc@hotmail.com
jak ชื่อ-สกุล : นายจักรกฤษ  กองพิมาย
Name : Mr.Jukkrit Kongpimy
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : jukkrit06.deaw@gmail.com
หรรษกร วรรธนะสาร ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.หรรษกร  วรรธนะสาร
Name : Dr.Hassakorn Wattanasarn
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :  w_hussakorn@hotmail.com
อาธรณ์ วรอัด ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.อาธรณ์  วรอัด
Name : Dr. Athorn Vora–ud
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : a_thorn2008@hotmail.com
สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์ ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุรสิทธิ์  อุ้ยปัดฌาวงศ์
Name : Mr.Surasit Uypatchawong
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :
korakot2017 ชื่อ-สกุล : อาจารย์กรกช  มาตะรัตน์
Name : Mr. Korakot Matarat
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : korakot@snru.ac.th
Weerasak_J2017 ชื่อ-สกุล : อาจารย์วีระศักดิ์  เจริญรัตน์
Name : Mr. Weerasak Charoenrat
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :
อัครเดช ราชสินธ์ ชื่อ-สกุล : นายอรรคเดช  ราชสินธ์
Name :
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :
Wassana_2017 ชื่อ-สกุล : ผศ.วาสนา  เกษมสินธิ์
Name : Asst. Wassana Kasemsin
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :
ไวรุจน์ อิ่มโพ ชื่อ-สกุล : อาจารย์ไวรุจน์ อิ่มโพ
Name : Mr.Wiruj Impho
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :
ภาณุวัฒน์ วงศ์แสงน้อย2 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ภาณุวัฒน์ วงศ์แสงน้อย
Name : Mr. Phanuwat Wongsangnoi
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :
สาคร อินทะชัย ชื่อ-สกุล : อาจารย์สาคร  อินทะชัย
Name : Mr. Sakorn Inthachai
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :
สุวิพงษ์ เหมะธุลิน ชื่อ-สกุล : อาจารย์สุวิพงษ์  เหมาะธุลิน
Name : Mr. Suwiphong Hemathulin
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :
ladapa-212x300 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา
Name : Miss Ladapa Sripasuda
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : ladapa@snru.ac.th
11886568_10153495978599820_1589125760_o ชื่อ-สกุล : อาจารย์สิทธิศักดิ์ สุวรรณี
Name : Mr. Sittisak Suwannee
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :
Wutichai2017 ชื่อ-สกุล : Mr. Wuttichai Roschat
Name : Mr. Wuttichai Roschat
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :
Picture1 ชื่อ-สกุล : Mr.Kongphope Chararmar
Name : Mr.Kongphope Chararmar
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : kongphope_ete@hotmail.com
129285 ชื่อ-สกุล : อาจารย์วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร
Name : Mr. Watsayod Ananpreechakorn
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : watsayod.a@gmail.com
Prapawan2017 ชื่อ-สกุล : อาจารย์ประภาวรรณ ทองศรี
Name : Miss Prapawan Thongsri
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : pt087245@gmail.com
nd ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน
Name : Miss Supawadee Suwannathen
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : s.suwannathen@snru.ac.th
เกตสุดา คำภูษา ชื่อ-สกุล : นางสาวเกษสุดา  คำภูษา
Name : Miss Kedsuda Compusa
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : kedsuda_14@hotmail.com
นภาพร บุตรบุย ชื่อ-สกุล : นางสาวนภาพร บุตรบุญ
Name : Miss Napaporn Butboon
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :
พนิดา พิลาสุตา ชื่อ-สกุล : นางสาวพนิดา  พิลาสุตา
Name : Miss Panida Pilasuta
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :Ppp1727@hotmail.com
วนัชพร นามหงษา ชื่อ-สกุล : นางสาววนัชพร  นามหงษา
Name : Miss Wanatchaporn Namhongsa
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : namhongsa@snru.ac.th
Kanokwan2017 ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ  ณะใจ
Name : Miss Kanokwan Najai
ตำแหน่ง: กรรมการ
E-mail : Benzbenz_kanokwan@hotmail.com
สุภศิษฎ์ แพงสอน ชื่อ-สกุล : นายสุภศิษฎ์ แพงสอน
Name : Mr.Supasit Paengson
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :Supasit8-@hotmail.com
นัทที โคตรทุมมี ชื่อ-สกุล : นายนัทที  โคตรทุมมี
Name : Mr.Nuttee Khottoommee
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : nuttee_kotome@yahoo.com
Meena_2017 ชื่อ-สกุล : นายมีนา  ฤทธิร่วม
Name : Mr.Meena Rittiruam
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : meena@snru.ac.th
สมพร เถาวัลแก้ว ชื่อ-สกุล : นายสมพร  เถาวัลแก้ว
Name : Mr.Somporn Thaowankaew
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :somporn@snru.ac.th
img_0568 ชื่อ-สกุล : นายวัฒนา  โพธิ์ตันคำ
Name : Mr.Wattana Photankham
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :w_photankham@hotmail.com
dscf1151 ชื่อ-สกุล : นายศิรกรานต์  โยคะสิงห์
Name : Mr.Sirakan Yokhasing
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail :zegame1122@snru.ac.th
Surasak_R2017 ชื่อ-สกุล : นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์
Name : Mr.Surasak Ruamruk
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : Ruamruk2537@gmail.com
18763233_1367117496708510_952929509_n ชื่อ-สกุล : นายวัชระ ชาวหมู่
Name : Mr.Watchara Chao-moo
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : mai6525@hotmail.com
William Clyde Nixon ชื่อ-สกุล : Mr. William Clyde Nixon
Name : Mr. William Clyde Nixon
ตำแหน่ง : กรรมการ
E-mail : slax59@gmail.com
puy ชื่อ-สกุล : นางสาวเพียงจรัส รัตนทองสุข
Name : Miss Piangjaras Ratanatongsuk
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
E-mail : piangjaras-puy@outlook.com
ชื่อ-สกุล : นางสาวกมลทิพย์ ภูโชติชัย
Name : 
Miss Kamolthip Puchotchai
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและบริหารจัดการโครงการวิจัย
E-mail : 
Kamolthip572@gmail.com