สิทธิบัตร

1. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7542 เรื่อง เตาเผาไฟฟ้าสำหรับเผาผลึกสารประกอบและเซรามิก ออกให้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 click

2. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8009 เรื่อง อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกออกไซด์ ออกให้โดยกรมทรัพย์สิน ทางปัญญา เมื่อวันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 click