ขั้นตอนการขอใช้บริการเครื่องมือวิจัย

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

STEP 1 : ศึกษารายละเอียดเครื่องมือ

ศึกษารายละเอียดของเครื่องมือที่ต้องการขอรับบริการ


STEP 2 : ติดต่อสอบถามลำดับการใช้บริการ

ก่อนการใช้บริการควรสอบถามวันเวลา หรือคิวว่างของเครื่องมือแต่ละชิ้น ก่อนการ


STEP 3 : กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกคำขอรับบริการเครื่องมือที่ต้องการขอรับบริการ ส่งแบบฟอร์มที่คำขอรับบริการเครื่องมือพร้อมสารตัวอย่างมาที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (ศลพ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 , โทรศัพท์ 0-4274-4319 (ภายใน 515), E-mail: ceae@snru.ac.th


STEP 4 : ชำระค่าบริการ

ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยาสาขาย่อย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่บัญชี : 421-1-17857-8

ชื่อบัญชี : เงินรับฝากอื่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สามารถแจ้งการชำระการใช้บริการผ่าน

โทรศัพท์/ โทรสาร 042-744319


STEP 5 : วัด/ทดสอบตัวอย่าง

เมื่อผู้ขอรับบริการชำระเงินเสร็จแล้วนักวิจัยประจำเครื่องจะทำการวัดหรือทดสอบตัวอย่างตามปฏิทิเครื่องมือวิจัย

โทรศัพท์/ โทรสาร 042-744319


STEP 6 : รับผลการวัด

นักวิจัยประจำเครื่องจะทำการจัดส่งผลการวิเคราะห์แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์ก่อนและจะจัดส่งรายงานและสารตัวอย่างคืนแก่ผู้ขอรับบริการ


 

 

Full Screen

 Copyright © 2022. All rights reserved.