งานบริการเครื่องมือวิจัย

ขั้นตอนการขอใช้บริการเครื่องมือวิจัย (กำลังปรับปรุง)

การขอใช้บริการเครื่องมือวิจัยและเครื่องตรวจวิเคราะห์ต่าง ๆ สามารถดำเนินการตาม 4 -ขั้นตอนดังนี้

– สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการได้ทาง เว็บไซต์และ QR Code

– ยื่นแบบฟอร์มที่คำขอใช้บริการเครื่องมือพร้อมสารตัวอย่างมาที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (ศลพ.) และชำระค่าบริการตามอัตราค่าธรรมเนียม

– เจ้าหน้าที่รับมอบหมายจะตรวจรับและกำหนดการเข้าใช้บริการเครื่องมือต่างๆ ตามลำดับ

– ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการเครื่องมือวิจัยและเครื่องมือวิเคราะห์ตามวันและเวลาที่กำหนด

 

เครื่องมือวิจัยที่ให้บริการ

เครื่องมือวิจัยต่างๆ ที่ให้บริการ สำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและเตรียมตัวอย่างทางด้านการศึกษาวิจัย


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยและเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

การชำระค่าบริการ

ผู้ขอใช้บริการสามารถชำระค่าบริการได้ที่

ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยาสาขาย่อย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่บัญชี : 421-1-17857-8

ชื่อบัญชี : เงินรับฝากอื่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

และสามารถแจ้งการชำระการใช้บริการผ่าน

โทรศัพท์/ โทรสาร 042-744319

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือวิจัยและเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่:

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

  • E-MAIL: ceae@snru.ac.th
  • PHONE: 0-4274-4319 (ภายใน 515)