ภาพกิจกรรมการแข่งขันและประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562

ภาพบรรยากาศ

ภาพการแข่งขันการประดิษฐ์

ภาพการประกวดนวัตกรรม

ภาพการรับรางวัล