ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ “การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่แล้งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร”
| |

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ “การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่แล้งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร”

1 ตุลาคม 2565

ศลพ. จัดงานประกวดนวัตกรรม ISDA2022
| | | |

ศลพ. จัดงานประกวดนวัตกรรม ISDA2022

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเล…

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ “ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน”
| |

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ “ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำ…

สกสว. ขอเชิญร่วมงาน การจัดประชุมชี้แจงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570
|

สกสว. ขอเชิญร่วมงาน การจัดประชุมชี้แจงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

สกสว. ขอเชิญร่วมงาน การจัดประชุมชี้แจงแผนด้านวิทยาศาสตร…

ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ประเภทผู้รับทุนเดิม
| |

ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ประเภทผู้รับทุนเดิม

| | |

เปิดรับลงทะเบียน”การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานทางเลือก ปี 2564″ (แบบออนไลน์)