นักวิจัย CEAE นำเสนอนวัตกรรม ณ มลฑลทหารบกที่ ๒๙ ค่ายสฤษณ์สีวะรา
|

นักวิจัย CEAE นำเสนอนวัตกรรม ณ มลฑลทหารบกที่ ๒๙ ค่ายสฤษณ์สีวะรา

ทีมนักวิจัย ได้นำนวัตกรรมจัดแสดงภายใน มลฑลทหารบกที่ ๒๙ …

ทีมนักวิจัย CEAE ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และแก้ไขความยากจนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดของเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทีมนักวิจัย CEAE ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และแก้ไขความยากจนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการตลาดของเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนบูรณาการ 5 จังหวัด ให้ลงพื้นท…

ทีมนักวิจัย CEAEลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตจากอ้อยด้วยหลัก BCG

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการยกระดับและสร…

นักวิจัย CEAE ลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชน เพื่อออกแบบนวัตกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชน จังหวัดพิจิตร

นักวิจัย CEAE ลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชน เพื่อออกแบบนวัตกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละชุมชน จังหวัดพิจิตร

ทีมนักวิจัย CEAE ลงพื้นที่ศึกษาบริบทและความต้องการนวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาของชุมชน ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ทีมนักวิจัย CEAE ลงพื้นที่ศึกษาบริบทและความต้องการนวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาของชุมชน ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

นักวิจัย CEAE ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ การจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสานทันสมัยตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดแพร่
|

นักวิจัย CEAE ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ การจัดการฟาร์มเกษตรผสมผสานทันสมัยตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดแพร่

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการวิจัยร่วมกับคณะกรรมาธิ…

ดร.ครรชิต สิงห์สุข นักวิจัย CEAE เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566ประเภท “รางวัลประกาศเกียรติคุณ”
|

ดร.ครรชิต สิงห์สุข นักวิจัย CEAE เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2566ประเภท “รางวัลประกาศเกียรติคุณ”

ดร.ครรชิต สิงห์สุข นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้า…

ทีมนักวิจัย ดร. ครรชิต สิงห์สุข นำผลงานร่วมจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ 2566
|

ทีมนักวิจัย ดร. ครรชิต สิงห์สุข นำผลงานร่วมจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ 2566

ทีมนักวิจัย ดร. ครรชิต สิงห์สุข นำผลงาน มหาวิทยาราชภัฏส…

วช. เปิดการรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

การรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำ…

ทีมนักวิจัย CEAE ร่วมเป็นวิทยากร ในงาน”คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช” 2566
|

ทีมนักวิจัย CEAE ร่วมเป็นวิทยากร ในงาน”คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช” 2566

วช. ฝึกการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานทางเลือก “เทอร…