ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ – การรับสมัคร จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการ “การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่แล้งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร”
| |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ – การรับสมัคร จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการ “การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่แล้งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร”

  30 กันยายน 2565

| |

ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการ “การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่แล้งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร”

ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 กันยายน 2565

ศลพ. จัดงานประกวดนวัตกรรม ISDA2022
| | | |

ศลพ. จัดงานประกวดนวัตกรรม ISDA2022

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเล…

ส่งมอบรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.ชุมพร
| | |

ส่งมอบรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.ชุมพร

กลุ่มเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 4 ต.ชุมโค…

การประชุมชี้แจงขอรับรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
| |

การประชุมชี้แจงขอรับรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภททุน ทุนสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ กลาง เมธี…

ประกาศ มรภสน.  รับสมัครทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศและการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำหรับบุคลากรวิจัยและนวัตกร ปี  2565
| |

ประกาศ มรภสน. รับสมัครทุนสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศและการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำหรับบุคลากรวิจัยและนวัตกร ปี 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครทุนสนับ…

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมออกแบบกระบวนการทำงาน โดยใช้กระบวนการ Backward Design Thinking
|

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมออกแบบกระบวนการทำงาน โดยใช้กระบวนการ Backward Design Thinking

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมออกแบบกระ…

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การออกแบบงานวิจัยสร้างการมีส่วนร่วม ชุมชุนแก้ไขปัญหา อาจารย์ได้ผลงานวิจัย”
|

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การออกแบบงานวิจัยสร้างการมีส่วนร่วม ชุมชุนแก้ไขปัญหา อาจารย์ได้ผลงานวิจัย”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การออกแบบงานว…

โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2565
| |

โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ปี 2565

ในปัจจุบันแนวโน้มการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองและช…