งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ศลพ. ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โดยจะมีทีมนักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยของศลพ. จำนวน 5 หน่วย อาทิเช่น แบตเตอรี่ แสง เทอร์โมอิเล็กทริก ฟิล์มบาง และพิโซอิเล็กทริก ร่วมจัดแสดงในชุดการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก