ผลการแข่งขันและประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562
IMG_9947
IMG_9908
IMG_9910
IMG_9945
IMG_9901
IMG_9888

ผลการประกวด
การแข่งขันและประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562 (PDF)

IMG_9689
IMG_9778
IMG_9775
IMG_9676
IMG_9675
IMG_9663
IMG_9703
IMG_9698
IMG_9712
IMG_9713
IMG_9709
IMG_9560
IMG_9744
IMG_9751
IMG_9750

กิจกรรมแข่งขัน:
– การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
ผลการแข่งขันการประดิษฐ์มอดูลพิโซอิเล็กทริก (PDF)
ผลการแข่งขันการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิล์มบาง (PDF)
ผลการแข่งขันกำรประดิษฐ์เซลล์แสงอำทิตย์อย่ำงง่ำย (PDF)
– การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลอย่างง่าย
ผลการแข่งขันการประดิษฐ์แบตเตอรี่อย่างง่าย (PDF)
ผลการแข่งขันการออกแบบโครงสร้างผลึกของวัสดุของแข็ง (PDF)