Congratulations! การอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์และทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการลงพิมพ์ในวารสารของสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกของญี่ปุ่น

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์และทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ผ่านมา โดยความร่วมมือของสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย (TTS) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ในการดำเนินการจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งการจัดงานอบรมในครั้งนี้ได้เป็นทียอมรับและถูกตีพิมพ์ในวารสาร “The Journal of the Thermoelectrics Society of Japan” ของสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกประเทศญี่ปุ่น โดย รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวันและคณะ

 

Full Screen

The Journal of the Thermoelectrics Society of Japan Vol. 16 No. 1 (August, 2019)