ประชาสัมพันธ์การแข่งขันและประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562

การแข่งขันและประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562

อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) ห้อง 19212 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

AAEA2019 bannerwebsite

Countdown to AAEA2019Countdown
สถานะกิจกรรม AAEA2019 100%


ผลการแข่งขัน

 


 

 


การลงทะเบียน (ปิด)

กิจกรรม:

 • บัการแข่งขันและการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562 (ASEAN Alternative Energy Awards 2019)
  ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) ห้อง 19212 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จัดกิจกรรมใน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

วันเวลา:

 • บัดนี้จนถึง – 25 / 07 / 2019 (แข่งขัน)
 • บัดนี้จนถึง – 30 / 07 / 2019 (ประกวด)

วันจัดกิจกรรม:

 • จัดกิจกรรมใน วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562

วิธีการ/สถานที่:

 • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (ยึดตามไปรษณีย์ต้นทาง) ประกาศ
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 • ส่งทาง E-mail : namhongsa@snru.ac.th
 • ส่งทางไปรษณีย์ :
  ศูนย์นย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (ศลพ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

หมายเหตุ:

*การแข่งขันสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรม AAEW2019 เท่านั้น

สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและใบสมัครคลิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน

 

ลงทะเบียนแข่งขัน 💡

กิจกรรมแข่งขัน:
– การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
– การประดิษฐ์มอดูลพิโซอิเล็กทริก
– การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิล์มบาง
– การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์อย่างง่าย
– การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลอย่างง่าย
– การประดิษฐ์แบตเตอรี่อย่างง่าย
– การออกแบบโครงสร้างผลึกของวัสดุของแข็งสามารถดูรายละเอียดกำหนดการและใบสมัครคลิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน

หมายเหตุ:

*การแข่งขันสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรม AAEW2019 เท่านั้น

ลงทะเบียนประกวด 💡

กิจกรรมการประกวด
– การประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกหมายเหตุ : รายชื่อผู้เข้าแข่งขั้น จะสามารถดูได้หลังจากวันที่ 26 กรกฏาคม 2562สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและใบสมัครคลิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด

หมายเหตุ : รายชื่อผู้เข้าแข่งขั้น จะสามารถดูได้หลังจากวันที่ 26 กรกฏาคม 2562

 

 

 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

ที่อยู่:
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 โทร/โทรสาร 0-4274-4319

โทรศัพท์:
รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน (ประธานจัดกิจกรรม) – 09 5542 2995
ดร.ครรชิต สิงห์สุข –  09 9474 4053


รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน AAEA2019:


สถานที่จัดงาน: