กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.2561
(
ASEAN TE-DEVICE WORKSHOP 2018)

ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561


การบรรยายพิเศษ

  • หัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Technology)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน >> ดาวน์โหลด 
  • หัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีฟิล์มบาง” โดย ดร.อาธร วรอัต >> ดาวน์โหลด
  • หัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีพิโซอิเล็กทริก ประโยชน์จากพลังงานกล” โดย ดร.หรรษกร วรรธนะสาร>> ดาวน์โหลด 

ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม >>  ดาวน์โหลด

 


วีดีโอ

วีดีโอแนะนำการประดิษฐ์อุปปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
คู่มือการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Device Fabrication Manual)  >>ดาวน์โหลด PDF

การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกคู่มือการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Device Fabrication Manual) >>http://ceae.snru.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/TE-manual.pdf #thermoelectric #TRL #CEAE #SNRU- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก >> http://ceae.snru.ac.th

โพสต์โดย TRC Family Channel เมื่อ วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2018


ขอบคุณ

ติดตามข่าวสารได้ที่

https://www.facebook.com/TRC.Channel