รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ได้รับเชิญให้เป็น Visiting Professor ณ Institute of Technology Sepuluh Nopember (ITS) และได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์ ของ ITS ในวันที่ 8 สิงหาคม 2016

นอกจากนี้ยังได้รับเชิญจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISSIMM 2016 ให้เป็น invited speaker ณ Brawijaya University, Malang ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2016 (8-12 Aug 2016)

Similar Posts