1 ตุลาคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่โครงการ “การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่แล้งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร”

                  ตามประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในโครงการ“การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่แล้งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร”ประจำงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 ตลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ อัตรา นั้น  การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ “การยกระดับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่แล้งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร” สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกตามเอกสารแนบ ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร

Full Screen

 

 

Similar Posts