ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเมขลา อินสว่า นักศึกษา ป.โท สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมรสน. ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประเภทเหรียญทองแดง ในงาน Thailand research expo 2022 โดยมีมี ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และ ผศ.ก้องภพ ชาอามาตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับการคัดเลือกจาก วช. ให้นำนวัตกรรม “การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ สำหรับตรวจวัดก๊าซเอทานอล” เข้าร่วมประกวดในกลุ่มด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระดับบัณฑิตศึกษานวัตกรรมดังกล่าวเป็นเซนเซอร์ตรวจวัดก๊าซแอลกอฮอล์ชีวภาพราคาถูก กะทัดรัด ใช้งานง่าย เป็นต้นแบบมอดูลแอลกอฮอล์ไบโอเซนเซอร์สำหรับสวมใส่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเองในการทดสอบระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดเพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่น ๆ เช่น สมาร์ทวอทช์หรือสมาร์ทโฟนเพื่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

Similar Posts