ศลพ. จัดกิจกรรมอบรม KITA2022

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร่ ร่วมกับสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก ปี ๒๕๖๕”ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจามจุรี ๑ และ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่การทำโครงงาน และงานวิจัยในอนาคตได้ โดยมีผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก ปี ๒๕๖๕”

Similar Posts