มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินโครงการ “ชุดโครงการวิจัยโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน” เพื่อศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนยอมรับ นั้น ขณะนี้ ชุดโครงการฯ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนการวิจัย ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

กรอบการวิจัยที่ 1 การพัฒนาขั้นตอนการกำหนดนโยบายและการดำเนินงาน และพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงอายุของโรงไฟฟ้าขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2 กรอบวิจัยย่อยดังนี้
กรอบการวิจัยที่ 1.1 การพัฒนากระบวนการกำหนดนโยบายและเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย พร้อมทั้งพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ
กรอบการวิจัยที่ 1.2 การพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานเอกชน
กรอบการวิจัยที่ 2 การพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกขยะชุมชนทั้งที่แหล่งกำเนิด และ/หรือ ณ โรงไฟฟ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ขยะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า
กรอบการวิจัยที่ 3 การประเมินความเหมาะสมและ/หรือพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ ที่เหมาะสมกับองค์ประกอบและคุณสมบัติของขยะไทย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงขยะได้ในอนาคต โดยครอบคลุมเทคโนโลยีที่ใช้อยู่และไม่เคยมีในประเทศไทย
กรอบการวิจัยที่ 4 การพัฒนากระบวนการป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจติดตามผลกระทบ และรับมือภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้นจากโครงการโรงไฟฟ้าในเชิงรุกและเชิงรับให้มีความรัดกุมและรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงที ฟื้นฟูเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบโครงการโรงไฟฟ้าโดยสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการฯ มายังชุดโครงการฯ ได้ที่

อีเมล erc.kmutt@gmail.com
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับข้อเสนอเชิงหลักการฯ
แบบฟอร์มและเอกสารโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอเชิงหลักการได้ที่ shorturl.at/vJYZ3
หรือติดต่อชุดโครงการฯ ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-470-9618 หรือ คุณณัฐชนัน พิทักษ์จิวานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 082-686-9616

Similar Posts