รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก รศ.ดร.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด อาจารย์จาก ม. ราชภัฏเลย นายอาธรณ์ วรอัด หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง นายสมพร เถาวัลแก้ว และ นางณัฐชนันท์ ปลายเนตร เข้าร่วมงาน The 2nd Asian International Workshop 2016 on Advanced Plasma Technology and Applications, February 22– 23, 2016 at Eastin Tan Hotel, Chiang Mai, Thailand

Similar Posts