ศลพ.จัดการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2563 (ISDA2020)

จากการรจัดกิจกรรม "การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี 2563 (Innovation for Sustainable Local Development Award 2020 : ISDA2020)"
ณ ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 นั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากจากหลายสถาบันการศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆที่ผ่านการอบรมด้านพลังงานทางเลือกมาแล้วได้ลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 154 คน ทั้งหมด 49 นวัตกรรมแบ่งเป็น  ระดับมัธยมศึกษา  40 นวัตกรรมและอุดมศึกษา 9 นวัตกรรม ซึ่งมีนวัตกรรมด้านการเกษตร 27 นวัตกรรม นวัตกรรมด้านพลังงาน 11 นวัตกรรม และ นวัตกรรมโรคอุบัติใหม่ 11 นวัตกรรม มีนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 13 รางวัล ระดับเหรียญเงิน 28 รางวัล และ ระดับเหรียญทองแดง 5 รางวัล โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้และแนวทางการนำพลังงานทางเลือกไปพัฒนาเป็นนวัตกรรมสู่การต่อยอด การประยุกต์ใช้ที่สามารถใช้ได้จริง ซึ่งผลจากการประเมินการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก ถึงมากที่สุด

ผลการจัดกิจกรรม