นักวิจัย ศลพ. ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม Kick-off : ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

ในวันที่ 12 กันยายน 2563 รศ.ดร ทศวรรษ สีตะวัน ที่ปรึกษา ศลพ.และดร. ครรชิต สิงห์สุข นักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม Kick-off : ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ความร่วมมือของกอ.รมน , วช. และมรภ.สน