ศลพ.ขอแสดงความยินดีกับนายนพรัตน์ โคตรสุโน สาขาวิชาเคมีที่ได้รับทุน YSTP ภายใต้การดูแลของนักวิจัยสันติ ผิวผ่องจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล

ศลพ. ขอแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ โคตรสุโน นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์จากโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) ประจำปีการศึกษา 2563 จาก สวทช. ภายใต้การกำกับดูแลของ อ.ดร.วุฒิชัย รสชาติ (อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย) ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข (นักวิจัย MTEC สวทช.) และ นายสันติ ผิวผ่อง นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร