นักวิจัย ศลพ. ร่วมเวทีติดตาม ประเมิน และถอดบทเรียนโครงการบริการวิชาการ”โคกสะอาดโมเดล”

ในวันที่ 2 กันยายน 2563 นายสันติ ผิวผ่อง นักวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวลได้ร่วมลงพื้นที่ในเวทีติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนโครงการบริการวิชชาการ "โคกสะอาดโมเดล" ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ รายได้ให้กับชุมชนฐานราก