ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์ นักศึกษาปริญาเอก สาขาฟิสิกส์ ได้รับทุน TGIST จาก สวทช.

📣🎊ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ ร่วมรักษ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนโครงการสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TGIST) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้การดูแลโดยนักวิจัย ดร. ครรชิต สิงห์สุข จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 👏👏👏