ทีมนักวิจัยศลพ. ร่วมจัดนิทรรศการ ”เครื่องสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ : กู้วิกฤตน้ำชุมชน ในงาน Thailand Research Expo 2020

     ทีมนักวิจัยจากศลพ.ร่วมนำนวัตกรรมงานวิจัย ”เครื่องสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ : กู้วิกฤตน้ำชุมชน ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)"
ในบูท DL2 กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 63 ณ ชั้น 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

 

ภาพบรรยากาศ