มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และคณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และคณะ
ที่ได้ได้รับรางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกในระดับนานาชาติ

ชมข่าว คลิก

S__3432468