มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และคณะ

แบนเนอร์ ฟ้าหญิง จุฬาภ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และคณะ ได้รับรางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกในระดับนานาชาติ ทั้งหมด 7 รางวัล
จากประเทศใต้หวัน 5 รางวัล และจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 2 รางวัล

รายละเอียดผลงาน

ภาพบรรยากาศการนำเสนองาน

ภาพงานแถลงข่าว