นักศึกษาวิชาเคมี มรภสน. เข้าศึกษาดูงานด้านงานวิจัยของ ศลพ.

ในวันที่ 4 มีนาคม นักศึกษาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเข้าศึกษาดูงานด้านงานวิจัยของหน่วยปฏิบัติการวิจัยไบโอดีเซลล์และเครื่องมือวิจัยของ ศลพ. เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยของในอนาคต