การเข้าศึกษาดูงานของนศ.ฟิสิกส์ มรภสน.ที่ ศลพ.

ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. -16.00นน.คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 24 คนและอาจารยืผู้ควบคุม ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้เครื่องมือวิจัยต่าง ๆ และแนวทางการทำวิจัย ประสบการณ์การทำวิจัยจากบุคลากรและนักศึกษาประจำหน่วยปฏบิตัการวิจัย ของศลพ. เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และแนวทางการทำวิจัยของนักศึกษาฟิสิกส์ในอนาคต