พันธกิจ 3 ดำเนินการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และบริการวิชาการด้านพลังงานทางเลือก