การศึกษาบริบทของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลหนองแคน บ้านสวนปอ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การศึกษาบริบทของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลหนองแคน บ้านสวนปอ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ : 26 เดือนตุลาคม 2563

สถานที่ : บ้านสวนปอ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : การศึกษาบริบทของเครือข่ายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด :    ในวันที่ 26 เดือนตุลาคม 2563 คณะนักวิจัยได้ลงทำการศึกษาบริบทของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลหนองแคน ณ บ้านสวนปอ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีตัวแทนกลุ่มเข้าร่วม 10 คน แสดงดังภาพที่ 3.3 และลงสำรวจพื้นที่การเกษตรของกลุ่มเป้าหมาย