การศึกษาบริบทของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน บ้านบางแตน จังหวัดปราจีนบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การศึกษาบริบทของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน บ้านบางแตน จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ : 27 เดือนตุลาคม 2563

สถานที่ : ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

วัตถุประสงค์ : การศึกษาบริบทของเครือข่ายชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียด : ในวันที่ 27 เดือนตุลาคม 2563 คณะนักวิจัยร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดปราจีนบุรีได้ลงทำการศึกษาบริบทของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน บ้านบางแตน 32/1 หมู่ 5 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีตัวแทนกลุ่มเข้าร่วม 10 คน