ศลพ.ได้ให้บริการวิชาการแหล่งเรียนรู้จากหน่วยวิจัย ให้กับ น.ร. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ร.ร.อำนาจเจริญ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัด โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมพบนักวิทยาศาสตร์ เพื่อบริการแหล่งเรียนรู้โดยวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยของ ศลพ. ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกปีที่ 4/10 โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีการเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 27 คน และครูผู้ดูและ 3 คน

 

Special Guest from University of Mandalay

 

ในวันที่ 1 มิถุนายน – 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และบุคคลากร ต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก จาก University of Mandalay สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เข้ารับการอบรมและเรียนรู้ระยะสั้นภายในหน่วยปฏิบัติการวิจัยจำลอง และหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก ประกอบไปด้วย
Mr.Win Naing Mon และ Mr. Yan Lin Aung

แสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน รร.สกลราชวิทยานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับ คณะครูและนักเรียน รร.สกลราชวิทยานุกูล ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 ระดับภาค ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่  20  (Young Scientist Competition : YSC 2018)  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ.ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ

ชื่อโครงงาน  การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนของขี้ซีตามชนบท

(Thermal energy form the rural resin efficiency increment)

ชื่อผู้จัดทำ        1. นางสาวสิริกาญจน์  ทองระอา  นักเรียนชั้น ม. 4/15

  1. นางสาวณัฐณิชา นามวงศ์       นักเรียนชั้น ม. 4/15
  2. นางสาวปัณณธร  คุ้มหล้า       นักเรียนชั้น ม. 4/15

อาจารย์ที่ปรึกษา         นางเสวรจนี  จันทวงค์

ห้องเรียนพิเศษวิทย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ที่ปรึกษาพิเศษ    1. รศ.ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน

  1. ดร.อาธรณ์ วรอัด

ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลประเภทที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์  ที่ได้รับรางวัลประเภทที่ 4
รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การจัดงานแข่งขันประดิษฐ์และนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก

ภาพกิจกรรมการจัดงานแข่งขันประดิษฐ์และนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริกแห่งประเศไทย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

 

บรรยายพิเศษโดย ดร.มติ ห่อประทุม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว

อาจารย์ นักศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และบุคลากร จากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก เข้าฟังบรรยายพิเศษ
1. “เทคโนโลยีฟิล์มบาง” โดย ดร.มติ ห่อประทุม จากศูนย์เทคโยโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ                              2. “เทคโนโลยีการผลิตแก้ว” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว จากศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้ว และวัสดุศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 – 11.30 น.

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาทำวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ปฐมนิเทศนักศึกษาที่มาทำวิจัย เป็นนักศึกษาจากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 5 คน อยู่ในความดูแลของ อาจารย์ ดร.หรรษกร วรรธนะสาร และ อาจารย์อาธรณ์ วรอัด ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก

14686497_1194786867255148_265942472_n    14657634_1194786900588478_542351577_n

 

14643181_1194786887255146_1290251165_n    14627919_1194786897255145_1308606160_n