ศลพ.ได้ให้บริการวิชาการแหล่งเรียนรู้จากหน่วยวิจัย ให้กับ น.ร. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ร.ร.อำนาจเจริญ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัด โครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมพบนักวิทยาศาสตร์ เพื่อบริการแหล่งเรียนรู้โดยวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยของ ศลพ. ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกปีที่ 4/10 โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีการเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ สร้างเจตคติที่ดีในการเรียนวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 27 คน และครูผู้ดูและ 3 คน

 

ศลพ.จัดโครงการการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวคิด STEAM Education

ในวันที่ 28 กันยายน 2561  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คราม ฟิล์มบาง เซนเซอร์พิโซอิเล็กทริก และเทอร์โมอิเล็กทริกตามแนวคิด STEAM Education ให้กับนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายวิทยา (ภาพกิจกรรมทั้งหมด)

นักศึกษาฟิสิกส์ ชั้นปี 4 มรภสน. เข้าเยี่ยมชม ศลพ.

ในวันที่ที่ 26 กันยายน 2561  ได้มีนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือวิจัยต่าง ๆ ของ ศลพ.

 

ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ เข้าเยี่ยมชม ศลพ.

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ จากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ได้เข้าเยี่ยมชม หน่วยปฏิบัติการวิจัยของศลพ.

ศลพ. ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 61

ในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการวิจัยของ ศลพ. ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภาพกิจกรรรม THE ASEAN THERMOELECTRIC DEVICE FABRICATION AND INVENTION FAIR 2018

ภาพการแข่งขันการประดิษฐ์อุปกรณ์และการประกวดนวัตกรรมเทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ประจำปี 2561
(THE ASEAN THERMOELECTRIC DEVICE FABRICATION AND INVENTION FAIR 2018)

ภาพกิจกรรมทั้งหมด (no logo)>> Download

 

Support By:

CEAE ร่วมจัดกิจกรรม Maker Movement GENU ให้กับนวัตกรรุ่นเยาว์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม Maker Movement GENU เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้แก่ นวัตกรรุ่นเยาว์ นำโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัย แสง ฟิล์มบาง เทอร์โมอิเล็กทริก แบตเตอรี่ พลังงานชีวมวลและพิโซอิเล็กทริก มีการทดลองอย่างง่ายและนวัตกรรมนำมาเสนอในงานด้วย

https://www.facebook.com/ceae.snru

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.2561
(
ASEAN TE-DEVICE WORKSHOP 2018)

ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561


การบรรยายพิเศษ

  • หัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Technology)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน >> ดาวน์โหลด 
  • หัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีฟิล์มบาง” โดย ดร.อาธร วรอัต >> ดาวน์โหลด
  • หัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีพิโซอิเล็กทริก ประโยชน์จากพลังงานกล” โดย ดร.หรรษกร วรรธนะสาร>> ดาวน์โหลด 

ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม >>  ดาวน์โหลด

 


วีดีโอ

วีดีโอแนะนำการประดิษฐ์อุปปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
คู่มือการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Device Fabrication Manual)  >>ดาวน์โหลด PDF

การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกคู่มือการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Device Fabrication Manual) >>http://ceae.snru.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/TE-manual.pdf #thermoelectric #TRL #CEAE #SNRU- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก >> http://ceae.snru.ac.th

โพสต์โดย TRC Family Channel เมื่อ 15 มิถุนายน 2018


ขอบคุณ

ติดตามข่าวสารได้ที่

https://www.facebook.com/TRC.Channel

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล ในหัวข้อ “กระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และการทดสอบสมบัติเบื้องต้น”

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล ในหัวข้อ “กระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และการทดสอบสมบัติเบื้องต้น” ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีคณะครูและนักเรียน  120  คน เข้าร่วมอบรมและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดสัมมนาฟิสิกส์ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดสัมมนาฟิสิกส์ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดี ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรบรยายพิเศษ  Dr. Melania Suweni Muntini จาก Program of physics, Faculty of Science and technology & Center of Excellence on Alternative Energy, Research and Develepment Institute บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Developing Sensor and the Calibration for Many Applications”

มีนักศึกษา ปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมบรรยายสองคนดังนี้

  1. Effect of Naf Doping on the Thermoelectric Properties of Ca3Co4O9 (นางสาวพนิดา พิลาสุตา)
  2. Lattice thermal conductivity of Ti1-x TMxnisn (Tm = Sc, Zr, Hf, V, Nb, Mn) calculated by a first – principle and quasi – harmonic be bye model (นายมีนา ฤทธิร่วม)

และมีอาจารย์ Risse E. Rachmanita พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาตรีชาวอินโดนีเซียอีก 3 คน

  1. Alfu alfin nadhifatul ummah
  2. Nanda rico famas putra
  3. Nilna Fauzia

เดินทางมาทำวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกและฟิล์มบางที่ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2561