Assoc. Prof. Dr.Melania Suweni Muntini และนักศึกษาจากอินโดนนีเซียร่วมกับ TFRL ได้ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ “Thin Film Thermoelectric Technology”

อ่านต่อ“Assoc. Prof. Dr.Melania Suweni Muntini และนักศึกษาจากอินโดนนีเซียร่วมกับ TFRL ได้ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ “Thin Film Thermoelectric Technology””

บุคลากรของ ศลพ. ได้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร มรภสน. ในวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านต่อ“บุคลากรของ ศลพ. ได้เข้าร่วม การแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร มรภสน. ในวันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ศลพ.ได้ให้บริการวิชาการแหล่งเรียนรู้จากหน่วยวิจัย ให้กับ น.ร. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ร.ร.อำนาจเจริญ

อ่านต่อ“ศลพ.ได้ให้บริการวิชาการแหล่งเรียนรู้จากหน่วยวิจัย ให้กับ น.ร. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ร.ร.อำนาจเจริญ”

ศลพ.จัดโครงการการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวคิด STEAM Education

อ่านต่อ“ศลพ.จัดโครงการการพัฒนาคู่มือปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวคิด STEAM Education”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางนักวิจัยจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน” จาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ

อ่านต่อ“ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางนักวิจัยจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน” จาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ”