Congratulations! การอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์และทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการลงพิมพ์ในวารสารของสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกของญี่ปุ่น

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์และทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ผ่านมา โดยความร่วมมือของสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย (TTS) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ในการดำเนินการจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งการจัดงานอบรมในครั้งนี้ได้เป็นทียอมรับและถูกตีพิมพ์ในวารสาร “The Journal of the Thermoelectrics Society of Japan” ของสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกประเทศญี่ปุ่น โดย รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวันและคณะ

 

Full Screen

The Journal of the Thermoelectrics Society of Japan Vol. 16 No. 1 (August, 2019)

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันและประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562

สถานะกิจกรรม
AAEA2019 0%

วันเวลา

บัดนี้จนถึง

25 / 07 / 2019วันจัดกิจกรรม

02 / 08 / 2019

วิธีการ/สถานที่

  • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (ยึดตามไปรษณีย์ต้นทาง) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
  • ส่งทาง E-mail : namhongsa@snru.ac.th
  • ส่งทางไปรษณีย์ : ศูนย์นย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (ศลพ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

กิจกรรม

       การแข่งขันและการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562 (ASEAN Award on Alternative Energy Inventions 2019) 
ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) ห้อง 19212 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จัดกิจกรรมใน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ

*การแข่งขันสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรม AAEW2019 เท่านั้น

จัดกิจกรรมใน
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและใบสมัครคลิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน

กิจกรรมแข่งขัน:
– การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
– การประดิษฐ์มอดูลพิโซอิเล็กทริก
– การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิล์มบาง 
– การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์อย่างง่าย
– การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลอย่างง่าย
– การประดิษฐ์แบตเตอรี่อย่างง่าย
– การออกแบบโครงสร้างผลึกของวัสดุของแข็ง

สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและใบสมัครคลิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด

กิจกรรมการประกวด
– การประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก

หมายเหตุ : รายชื่อผู้เข้าแข่งขั้น จะสามารถดูได้หลังจากวันที่ 26 กรกฏาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

ที่อยู่:
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 โทร/โทรสาร 0-4274-4319

โทรศัพท์:
รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน (ประธานจัดกิจกรรม) – 09 5542 2995 
ดร.ครรชิต สิงห์สุข –  09 9474 4053

สถานที่จัดงาน:

อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) ห้อง 19212 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณลานวัฒนธรรมจามจุรี (หน้าอาคาร ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยากรจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ได้ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้แนวทางสตีมศึกษาด้วย “โครงงานวิจัยสตีม” ในวันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๙ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

(more…)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก และการแข่งขันการประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ประจำปี 2562

Continue reading

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ได้จัดกิจกรรมอบรม “Thermoelectric Materials Simulation and Device Fabrication Workshop 2019″ ณ Univeristy of Yangon ประเทศพม่า ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562

อ่านต่อ“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ได้จัดกิจกรรมอบรม “Thermoelectric Materials Simulation and Device Fabrication Workshop 2019″ ณ Univeristy of Yangon ประเทศพม่า ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562”

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลในหัวข้อ “กระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น” ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่เวลา เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

อ่านต่อ“ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลในหัวข้อ “กระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และการทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้น” ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่เวลา เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.”

การบรรยายพิเศษและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก โดย Professor Dr. Hong Joo Kim จาก Kyungpook National University, South Korea  ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ“การบรรยายพิเศษและเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก โดย Professor Dr. Hong Joo Kim จาก Kyungpook National University, South Korea  ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562”

ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วัสดุนาโนเซ็นเซอร์” โดย ดร.มติ ห่อประทุม ในวันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (ตึก 9) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านต่อ“ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วัสดุนาโนเซ็นเซอร์” โดย ดร.มติ ห่อประทุม ในวันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (ตึก 9) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”