Congratulations! การอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์และทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการลงพิมพ์ในวารสารของสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกของญี่ปุ่น

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์และทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ผ่านมา โดยความร่วมมือของสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย (TTS) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ในการดำเนินการจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งการจัดงานอบรมในครั้งนี้ได้เป็นทียอมรับและถูกตีพิมพ์ในวารสาร “The Journal of the Thermoelectrics Society of Japan” ของสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกประเทศญี่ปุ่น โดย รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวันและคณะ

 

Full Screen

The Journal of the Thermoelectrics Society of Japan Vol. 16 No. 1 (August, 2019)

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันและประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562

สถานะกิจกรรม
AAEA2019 0%

วันเวลา

บัดนี้จนถึง

25 / 07 / 2019วันจัดกิจกรรม

02 / 08 / 2019

วิธีการ/สถานที่

  • หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (ยึดตามไปรษณีย์ต้นทาง) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
  • ส่งทาง E-mail : namhongsa@snru.ac.th
  • ส่งทางไปรษณีย์ : ศูนย์นย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก (ศลพ.) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

กิจกรรม

       การแข่งขันและการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ปี 2562 (ASEAN Award on Alternative Energy Inventions 2019) 
ณ อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) ห้อง 19212 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จัดกิจกรรมใน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

หมายเหตุ

*การแข่งขันสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรม AAEW2019 เท่านั้น

จัดกิจกรรมใน
วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและใบสมัครคลิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน

กิจกรรมแข่งขัน:
– การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
– การประดิษฐ์มอดูลพิโซอิเล็กทริก
– การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิล์มบาง 
– การประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์อย่างง่าย
– การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลอย่างง่าย
– การประดิษฐ์แบตเตอรี่อย่างง่าย
– การออกแบบโครงสร้างผลึกของวัสดุของแข็ง

สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและใบสมัครคลิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวด

กิจกรรมการประกวด
– การประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก

หมายเหตุ : รายชื่อผู้เข้าแข่งขั้น จะสามารถดูได้หลังจากวันที่ 26 กรกฏาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

ที่อยู่:
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000 โทร/โทรสาร 0-4274-4319

โทรศัพท์:
รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน (ประธานจัดกิจกรรม) – 09 5542 2995 
ดร.ครรชิต สิงห์สุข –  09 9474 4053

สถานที่จัดงาน:

อาคารเรียนรวม (อาคาร 19) ห้อง 19212 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “วัสดุนาโนเซ็นเซอร์” โดย ดร.มติ ห่อประทุม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) วันที่ 23 มกราคม 2019 เวลา 9.30 – 11.00 น. ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (ตึก 9) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “ Development of Sensors and Measurement System” โดย Assoc. Prof. Dr. Melania Suweni Muntini จากประเทศอินโดนีเซีย

อ่านต่อ“ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “ Development of Sensors and Measurement System” โดย Assoc. Prof. Dr. Melania Suweni Muntini จากประเทศอินโดนีเซีย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางนักวิจัยจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน” จาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ

อ่านต่อ“ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางนักวิจัยจากภาครัฐสู่ภาคเอกชน” จาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ”

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อ่านต่อ“ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”