ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในช่วงวันที่ 26 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 เดือน ประกอบไปด้วย นายทนงศักดิ์ โพธิ์ชัย นางสาวพรวิมล ใกล้กลาง และนางสาวปราณปรียา ศรีสายหยุด

Special Guest from University of Mandalay

 

ในวันที่ 1 มิถุนายน – 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และบุคคลากร ต้อนรับนักศึกษาปริญญาเอก จาก University of Mandalay สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เข้ารับการอบรมและเรียนรู้ระยะสั้นภายในหน่วยปฏิบัติการวิจัยจำลอง และหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก ประกอบไปด้วย
Mr.Win Naing Mon และ Mr. Yan Lin Aung

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา นำโดย อาจารย์นุวัติ พิมพะบุตร และนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก และบุคคลากรภายในหน่วยงาน ซึ่งนักศึกษาจะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นเวลา 2 เดือน ประกอบไปด้วย นางสาวจิราวรรณ ชำนาญ นางสาวนิรชา พาภักดี  นางสาวสุภาภรณ์ ศรีจำปา

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล ในหัวข้อ “กระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และการทดสอบสมบัติเบื้องต้น”

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล ในหัวข้อ “กระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และการทดสอบสมบัติเบื้องต้น” ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีคณะครูและนักเรียน  120  คน เข้าร่วมอบรมและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดสัมมนาฟิสิกส์ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดสัมมนาฟิสิกส์ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ท่านคณบดี ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรบรยายพิเศษ  Dr. Melania Suweni Muntini จาก Program of physics, Faculty of Science and technology & Center of Excellence on Alternative Energy, Research and Develepment Institute บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Developing Sensor and the Calibration for Many Applications”

มีนักศึกษา ปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ร่วมบรรยายสองคนดังนี้

  1. Effect of Naf Doping on the Thermoelectric Properties of Ca3Co4O9 (นางสาวพนิดา พิลาสุตา)
  2. Lattice thermal conductivity of Ti1-x TMxnisn (Tm = Sc, Zr, Hf, V, Nb, Mn) calculated by a first – principle and quasi – harmonic be bye model (นายมีนา ฤทธิร่วม)

และมีอาจารย์ Risse E. Rachmanita พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาตรีชาวอินโดนีเซียอีก 3 คน

  1. Alfu alfin nadhifatul ummah
  2. Nanda rico famas putra
  3. Nilna Fauzia

เดินทางมาทำวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกและฟิล์มบางที่ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

The ASEAN Workshop on Thermoelectric Device Fabrication and Testing 2018

The ASEAN Workshop on Thermoelectric Device Fabrication and Testing 2018

Download (ENG)

1. Application form 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี ๒๕๖๑

Download (THAI)

1. ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี ๒๕๖๑

2. กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก ระดับอาเซียน ปี ๒๕๖๑

 

 รายชื่อทีมที่สมัคร

แสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ รร.ธาตุนารายณ์วิทยา

และขอแสดงความยินดีกับ คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ในการแข่งฟิสิกส์สัปยุทธ์ที่จังหวัดเลย โดยมีรศ. ดร. ทศวรรษ สีตะวัน  และ ดร.หรรษกร วรรธนะสาร เป็นที่ปรึกษาพิเศษเตรียมความรู้พื้นฐานและการทดลองฟิสิกส์ให้กับนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ทำให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน