ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อ่านต่อ“ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

เลี้ยงส่ง นศ. ฝึกประสบการณ์ จาก สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ราชภัฏเลย

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกเลี้ยงส่ง นศ. ฝึกประสบการณ์ จาก สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ราชภัฏเลย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

อ่านต่อ“เลี้ยงส่ง นศ. ฝึกประสบการณ์ จาก สาขาวิชาฟิสิกส์ ม.ราชภัฏเลย”

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อ่านต่อ“ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลาชธานี

อ่านต่อ“ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลาชธานี”

เลี้ยงส่ง นศ.ฝึกประสบการณ์ จาก ราชภัฏอุดรธานี และ นศ. เตรียมฝึกประสบการณ์ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏสกลนคร

อ่านต่อ“เลี้ยงส่ง นศ.ฝึกประสบการณ์ จาก ราชภัฏอุดรธานี และ นศ. เตรียมฝึกประสบการณ์ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏสกลนคร”